Efnahagsreikningur

Efnahagsreikningur 31. október 2020
 Skýringar 31.10.2020 31.10.2019
Eignir
Fastafjámunir
Vallareftirlitsbíll     476.858       561.009
Golfbílar/golfsett/kerrur   6.253.073   7.099.966
Aðrar eignir 16.656.353  17.003.361
23.386.284  24.664.336
Veltufjármunir
Viðskiptakröfur    7.748.954    7.350.635
Birgðir, endursöluvörur 6    2.402.491   2.308.826
Vallarvörubirgðir    3.517.752    3.231.529
Handbært fé 13   6.089.404         45.042
 19.758.601  12.936.032
Eignir samtals  43.144.885  37.600.368
Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Óráðstafað eigið fé 14  24.791.902  15.155.427
Skammtímaskuldir
Yfirdráttur á tékkareikningi                  0    5.190.174
Ógr laun og launatengd gjöld 15  10.339.743  11.795.489
Ýmsar skammtímaskuldir 16   8.013.240   3.480.477
Næsta árs afborganir langtímaskulda                 0   1.774.530
18.352.983 22.240.670
Langtímaskuldir
Landsbankinn v/golfbíla                 0    1.978.801
 – næsta árs afborganir                 0  (1.774.530)
                0       204.271
Skuldir samtals  18.352.983  22.444.941
Eigið fé og skuldir samtals  43.144.885  37.600.368