Sjóðsteymi

Sjóðstreymi 1. nóvember 2019 til 31. október 2020
1.11.2019- 1.11.2018-
31.10.2020 31.10.2019
Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:
Hagnaður (tap) ársins    9.636.475    2.484.961
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir    1.458.052     1.507.246
 11.094.527    3.992.207
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur     (398.319)    3.206.182
Birgðir    (379.888)     (157.862)
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
Skammtímaskuldir  (2.113.157)  (5.213.528)
 (2.891.364)  (2.165.208)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)   8.203.163   1.826.999
Fjárfestingahreyfingar
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum    (180.000)    (368.700)
   (180.000)    (368.700)
Fjármögnunarhreyfingar
Afborganir langtímaskulda  (1.978.801)  (1.632.962)
 (1.978.801)  (1.632.962)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé    6.044.362     (174.663)
Handbært fé í byrjun tímabils         45.042       219.705
Handbært fé í lok tímabils    6.089.404         45.042